Academies

One Jiu-Jitsu Canada North-Shore HQ

Monday

Bjj No Gi (without kimono) : 10:00am to 11:00am Kids (4 to 7 years old) : 6:00pm to 6:30pm Bjj Gi (with kimono) :7:00pm to 8:00pm

Tuesday

Bjj GI (with kimono) : 6:00am to 7:00am Kids (8 to 12 years old) : 6:00pm to 6:45pm Bjj GI (beginners coaching class) : 7:00pm to 8:00pm Bjj GI (intermediate / advanced) : 8:15pm to 9:15pm

Wednesday

Bjj GI (with kimono) : 10:00am to 11:00am Kids (4 to 7 years old) : 6:00pm to 6:30pm Bjj No Gi (without kimono) : 7:00pm to 8:00pm

Thursday

Bjj GI (with kimono) : 6:00am to 7:00am Kids (8 to 12 years old) : 6:00pm to 6:45pm Bjj GI (intermediate / advanced) : 7:00pm to 8:00pm Bjj GI (beginners coaching class) : 8:15pm to 9:15pm

Friday

Bjj GI (with kimono) : 10:00am to 11:00am Bjj No GI (without kimono) : 7:00pm to 8:00pm

Saturday

Aucun cours

Sunday

Parent/Kid(4 to 7 years old) : 9:30am to 10:15am Parent/Kid(8 to 12 years old) : 10:30am to 11:15am Bjj Gi (with kimono) : 11:30am to 12:30pm

One Jiu-Jitsu Canada Val-d'Or

Monday

Bjj Gi (with kimono) (with kimono): 6pm to 7h30pm Teacher: Luciano Ucci via Skype

Wednesday

Bjj Gi (with kimono) (with kimono): 6pm to 7h30pm

Friday

Bjj Gi (with kimono) (with kimono): 6pm to 7h30pm

One Jiu-Jitsu Canada Mascouche

One Jiu-Jitsu Canada Italia Calabria